Integritetspolicy

Falck Hälsopartner, org. nr. 556584-2993 med adress Torggatan 7, 811 39 Sandviken, är en del av Falck koncernen som bedriver mottagningsverksamhet i form av vårdcentral i Sandviken på uppdrag av Region Gävleborg. Hos oss får du hjälp med akuta och kroniska åkommor som inte kräver sjukhusvård men även fysioterapi, psykisk ohälsa och arbetsterapi. Inom ramen för vår verksamhet ingår insamling och behandling av extra skyddsvärda (känsliga) personuppgifter.

Vår integritetspolicy tydliggör bland annat följande:
• Vilka personuppgifter Falck Hälsopartner samlar in;
• Varför Falck Hälsopartner samlar in personuppgifterna ifråga;
• Hur Hälsopartner avser använda insamlade personuppgifter samt hur lagring och gallring sker;
• Vilka rättigheter du som registrerad har, till exempel gällande åtkomst och rättelse av personuppgifter

Om du har några frågor är du välkommen att Kontakta oss på telefon: 026- 14 96 00 eller på halsocentral.sandviken@falckhalsopartner.se

Personuppgiftsansvar

Som vårdmottagning är Falck Hälsopartner personuppgiftsansvarig för den största delen behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Som personuppgiftsansvarig bestämmer Falck Hälsopartner ändamål och medel för behandling av personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar. Vilken information inhämtar vi från dig? För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in uppgifter om dig.

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter som kan hänföras till dig:
• Kontaktuppgifter inklusive kontoinformation så som namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och postadress.
• Uppgifter som du tillför oss rörande din hälsa (”Hälsodata”). Falck Hälsopartner som vårdgivare kommer aldrig dela din information till en icke-medicinsk tredje part (medicinsk tredje part kan exempelvis vara ett försäkringsbolag).

Med ditt samtycke kan vi komma att samla in personuppgifter om dig från andra vårdgivare.

Hälsodata

Som vårdmottagning är Falck Hälsopartner personuppgiftsansvarig för den största delen behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Som personuppgiftsansvarig bestämmer Falck Hälsopartner ändamål och medel för behandling av personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar. Vilken information inhämtar vi från dig? För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in uppgifter om dig.

Som privat vårdgivare lyder Falck Hälsopartner under hälso- och sjukvårdslagstiftning, exempelvis Patientdatalagen (2008:355) som medför journalplikt för att bidra till en god och säker vård. Det betyder att vi är skyldiga enligt lag att behandla och arkivera Hälsodata om dig som uppkommer under ditt möte med oss. När du nyttjar vår tjänst omfattar det bl.a. rådgivning över telefon, möte med läkare och/eller psykolog, provtagning etc. Du kan då komma att lämna uppgifter rörande din fysiska och psykiska ohälsa. Dessa uppgifter kan inbegripa, men är inte avgränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, medicinering, provresultat eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd. Hälsodata är en känslig personuppgift och regleras kraftigt av tystnadsplikt och vi lämnar aldrig ut sådan information till obehöriga.  

Hur använder vi dina personuppgifter?

Som vårdmottagning är Falck Hälsopartner personuppgiftsansvarig för den största delen behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Som personuppgiftsansvarig bestämmer Falck Hälsopartner ändamål och medel för behandling av personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar. Vilken information inhämtar vi från dig? För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in uppgifter om dig.

Som privat vårdgivare lyder Falck Hälsopartner under hälso- och sjukvårdslagstiftning, exempelvis Patientdatalagen (2008:355) som medför journalplikt för att bidra till en god och säker vård. Det betyder att vi är skyldiga enligt lag att behandla och arkivera Hälsodata om dig som uppkommer under ditt möte med oss. När du nyttjar vår tjänst omfattar det bl.a. rådgivning över telefon, möte med läkare och/eller psykolog, provtagning etc. Du kan då komma att lämna uppgifter rörande dinVi behandlar personuppgifter efter följande syfte och legal grund:
• Kontaktuppgifter och kontoinformation för att kunna erbjuda våra tjänster som vårdgivare. Det ger oss även möjlighet att kontakta dig inför ditt besök alternativt för uppföljning efter ditt besök hos oss. Vi behöver dessa uppgifter för att du ska kunna bli patient hos oss och därmed nyttja våra tjänster.
• Vi behandlar Hälsodata för att kunna tillhandahålla våra tjänster som vårdmottagare samt med laglig grund i Patientdatalagen. fysiska och psykiska ohälsa. Dessa uppgifter kan inbegripa, men är inte avgränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, medicinering, provresultat eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd. Hälsodata är en känslig personuppgift och regleras kraftigt av tystnadsplikt och vi lämnar aldrig ut sådan information till obehöriga.  

Automatiserat, individuellt beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte bli föremål för automatiserat, individuellt beslutsfattande inklusive profilering.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter om du så önskar. Om du vill få en kopia av delar eller samtlig information som vi tillhandahåller om dig, kontaktar du Falck Hälsopartner (se kontaktuppgifter nedan). Om du anser att de personuppgifter som vi håller om dig är felaktiga, korrigeras eller raderas dessa förutsatt att det inte möter något juridiskt hinder. Du har även rätt att begära begränsning av behandling som rör dig och rätt att invända mot behandling.

Om du önskar att få ut dina personuppgifter och överföra dem till en annan aktör kan Falck Hälsopartner hjälpa dig att göra detta (rätten till dataportabilitet) om personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke eller på att vi ska kunna fullfölja avtalsmässiga förpliktelser; denna rättighet kan bemötas när detta är tekniskt möjligt. Observera att detta inte automatiskt innebär att personuppgifterna raderas från Falck Hälsopartners system och att det inte påverkar den ursprungliga lagringsperioden för de uppgifter som har överförts.

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det är lika lätt att ge sitt samtycke som att återkalla det.

Om det avser journalhandling har du rätt enligt Patientdatalagen 8 kap. 2 §, att en journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård, ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Hos Falck Hälsopartner råder minsta privilegiets princip, det vill säga att enbart de som absolut måste ha åtkomst till dina personuppgifter, får ha åtkomst, exempelvis enbart den:
• som deltar i vården av en patient, det vill säga de läkare, sjuksköterskor, konsulter du möter i dina kontakter med Falck Hälsopartner,
• som behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- sjukvården, exempelvis medicinska sekreterare som skriver ut konsulters diktat.

Om du samtycker, kan vi komma att dela dina personuppgifter med Region Gävleborg.

Uppgifter om dig delas automatiskt med Mina Vårdkontakter och Socialstyrelsens nationella och regionala kvalitetsregister. Du kan när som helst motsätta dig till att uppgifter om dig delas med dessa. All behandling kommer då att stoppas och all information om dig kommer att utplånas från registren. Vänd dig till den myndighet som är centralt personuppgiftsansvariga för registret om du inte längre vill att dina uppgifter ska finnas med. Kontaktuppgifter för registren finns på webbplatsen kvalitetsregister.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Falck Hälsopartner strävar efter att inte lagra mer information än vad som är nödvändigt för de ändamål som de ska behandlas. Personuppgifter kommer att lagras i enlighet med gällande dataskyddsreglering samt nationell lagstiftning.

Din patientjournal sparas i minst 10 år efter det senaste besöket, därefter arkiveras det enligt Patientdatalagens bestämmelser. Information rörande räkenskap sparas i sju år enligt bokföringslagen.

Falck Hälsopartner för även ett register för att kunna hålla reda på dina besök. Från detta register erhålls fakturor till dig och statistik på vad vi utfört för tjänster. Ur statistiken kan man inte utläsa vad enskilda personer har fått för vård eller diagnos.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

En central del av Falck Hälsopartners verksamhet går ut på att samla in och behandla extra skyddsvärda (känsliga) personuppgifter. Vi fokuserar på upprätthålla hög skyddsnivå genom att skydda Falck Hälsopartner och de personuppgifter vi behandlar mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller destruktion av den information vi förfogar över. Åtkomsten till de personuppgifter som vi behandlar är strikt behörighetsstyrt och vi tillämpar ”minsta privilegiets princip”. Det betyder att endast en identitet (ex, en automatisk process eller individ) som är involverad i ett personärende har tillgång till personuppgifterna. Behörighet är strikt reglerad, där personal inte ska ha mer tillgång än vad som är nödvändigt för att utföra sina plikter.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Falck Hälsopartner kommer att samverka med berörda myndigheter inklusive Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med gällande dataskyddsreglering. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att rådfrågas vid behov. När vi får skriftliga klagomål kontaktar vi berörd person och följer upp ärendet. Om ärendet inte går att lösa inom rimlig tid, tar vi hjälp och stöd av berörd myndighet.

Förändringar i vår integritetspolicy

Falck Hälsopartners integritetspolicy kommer att revideras regelbundet. Samtliga ändringar och uppdateringar meddelas på denna sida. Den senaste uppdateringen genomfördes 1 maj 2021. Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss genom:
Post- och besöksadress: Torggatan 7, 811 39 Sandviken
Epost: halsocentral.sandviken@falckhalsopartner.se
Telefon: 026- 14 96 00

Du kan även skicka ett mejl till vårt Dataskyddsombud genom dpo@falck.com.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten

Om du bedömer att Falck Hälsopartner inte lever upp till Dataskyddsförordningens rådande krav, kan klagan ges till Integritetsskyddsmyndigheten.
Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Fax: 08-652 86 52
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm